Kazancı Hukuk Resmi Web Sitesine gitmek için tıklayın
 
SiteiçiArama
26 Mayıs 2016 Perşembe

Konusuna Göre Kitaplar

Yeni Kitap
Makaleler
Ceza-Ceza Usul Hukuku
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İcra ve İflas Hukuku
Cep Kanunu
Medeni Hukuk
Süreli Yayınlar
Borçlar Hukuku
Medeni Usul Hukuku
Bankacılık Hukuku
Anayasa Hukuku
Genel Hukuk
Bilişim Hukuku
Gayrimenkul Hukuku
Ticaret Hukuku
Uluslararası Hukuk
Avrupa Birliği Hukuku
İdare Hukuku
Devlet Memurları Hukuku
Belediye Hukuku
Vergi Hukuku
Genel Kültür Tarih
İnsan Hakları Mevzuatı
Hukuk Rehberi
İçtihat ve Mevzuat Programı
 
EN ÇOK SATANLAR
 
Kabahatler Kanunu (Yeni 5560 Sayılı Kanunla Değişik)
Açıklamalı Adli Sicil Kanunu
Açıklamalı Terörle Mücadele Kanunu (5532 Sayılı Kanunla Değişik)
Cana Gelen Zararlarda Tazminatın Ölçüsü ve Kazanç Kavramı
Haksız Fiilde Hukuka Aykırılık Unsuru

Kazancı Hukuk Resmi Web Sitesine gitmek için tıklayın

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
Karşılaştırmalı Hukukta ve Türkiyede OLAĞANÜSTÜ HAL REJİMİ
ÜRÜNÜ TAVSIYE ET  ÜRÜNÜ YAZDIR
KDV DahilFiyat
: 23,50YTL
Havale
: 22,33 YTL
Taksitle
: 3,92YTL x 6
     
 

Yazar Adı: Selin Esen

Basım Yılı : 2008

İÇİNDEKİLER
KISALTMALAR-XVII
GİRİŞ-1
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK OLAĞANÜSTÜ HAL
I. -Olağanüstü Hal Kavramı-5
II. -Batı Demokrasilerinde Olağanüstü Halin Tarihi-9
1. -Roma Cumhuriyeti Dönemi-9
2. -Ortaçağ Dönemi-12
3. -Ortaçağ Sonrası Dönem-13
3. 1. -Zaruret Hakkı Yaklaşımı-18
3. 2. -Alman Öğretisinde Zaruret Hakkı Staatnotrecht-20
3. 3. -Siyasi Yaklaşım-24
III. -Günümüzde Olağanüstü Hal Yetkilerine İlişkin Modeller-26
1. -Anayasal Model-26
2. -Yasama Modeli-29
3. -Hukuk Dışı Önlemler Modeli-31
4. -Değerlendirme-33
IV. -Olağanüstü Hal Yönetim Rejimlerinin Meşruiyetine İlişkin Temel Koşullar-34
1. -Yasallık-35
2. -İlan ve Bildirim-37
3. -Neden-38
3. 1. -Siyasi Bunalım-39
3. 2. -Ekonomik Bunalım-39
3. 3. -Doğal Afet ya da Mücbir sebep-39
4. -Yetkileri Kullanacak Kişilerin Belirlenmesi-40
5. -Süre ve Yerle Sınırlı Olma-41
V. -Olağanüstü Hallerin Pozitif Hukuk Üzerindeki Etkileri-43
1. -Yürütme Organının Takdir Yetkisinin ve Düzenleme Alanının Genişlemesi-43
2. -Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması-44
3. -Olağanüstü Hallerin Sözleşmelere ve Borçlara Etkisi-46
İKİNCİ BÖLÜM
YABANCI ÜLKELERDE OLAĞANÜSTÜ HAL REJİMLERİ
I. -Genel Olarak-49
II. -Liberal Demokrasilerden Örnekler-50
1. -Amerika Birleşik Devletler-50
1. 1. -Genel Olarak-50
1. 2. -Siyasi Bir Nedene Dayanan Olağanüstü Hal-54
1. 3. -Toplumsal Olaylar Nedeniyle Olağanüstü Hal-57
1. 4. -Ekonomik Bunalım Nedeniyle Olağanüstü Hal-60
1. 5. -Doğal Afet Nedeniyle Olağanüstü Hal-61
1. 6. -Olağanüstü Halin Denetimi-62
a-Siyasi Denetim-62
b-Yargısal Denetim-64
2. -Birleşik Krallık-71
2. 1. -Olağanüstü Halin Hukuki Kaynakları-71
2. 2. -Sıkıyönetim Martial Law-74
2. 3. -Savaş Zamanı Olağanüstü Hal-75
2. 4. -Savaş Zamanı Dışında Olağanüstü Hal-79
2. 5. -Terörle Mücadele Yasaları-81
2. 6. -Olağanüstü Halin Denetimi-85
a-Siyasi Denetim-85
b-Yargısal Denetim-85
3. -Fransa-87
3. 1. -Tarihçe-87
3. 2. -V. Cumhuriyet Dönemi-93
a-Anayasanın 16. Maddesi-94
b-Sıkıyönetim Etat de Siege-95
c-Olağanüstü Hal Etat DUrgence-96
ç-Olağanüstü Halin Denetimi-96
ça-Siyasi Denetim-96
çb-Yargısal Denetim-97
4. -Federal Almanya-98
4. 1. -Tarihçe-98
4. 2. -1949 Bonn Anayasası-102
4. 3. -Olağanüstü Halin Denetimi-106
a-Siyasi Denetim-106
b-Yargısal Denetim-107
5. -İspanya-108
5. 1. -Alarm Hali-108
5. 2. -Olağanüstü Hal-110
5. 3. -Sıkıyönetim-111
5. 4. -Olağanüstü Halin Denetimi-113
a-Siyasi Denetim-113
b-Yargısal Denetim-114
III. -Kısmi Liberal Demokrasilerden Örnekler-115
1. -Arjantin-115
1. 1. -Sıkıyönetim-115
1. 2. -Olağanüstü Halin Denetimi-118
a-Siyasi Denetim-118
b-Yargısal Denetim-119
2. -Rusya Federasyonu-121
2. 1. -Sovyetler Birliği Dönemi-121
2. 2. -Günümüzde Hukuki Çerçeve ve Uygulama-126
2. 3. -Olağanüstü Halin Denetimi-129
a-Siyasi Denetim-129
b-Yargısal Denetim-130
3. -Kolombiya-132
3. 1. -Savaş Hali-133
3. 2. -İç Karışıklık Hali-133
3. 3. -Olağanüstü Hal-133
3. 4. -Olağanüstü Halin Denetimi-135
a-Siyasi Denetim-135
b-Yargısal Denetim-136
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYEDE OLAĞANÜSTÜ HAL REJİMİ VEİCRA ORGANININ İSTİSNAİ YETKİLERİ
I. -Osmanlı-Türk Anayasalarında Olağanüstü Hal Rejimi-139
1. -1876 Kanun-u Esasi Dönemi-139
2. -1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Dönemi-143
3. -1924 Anayasası Dönemi-146
3. 1. -Mevzuattaki Düzenlemelere Göre Olağanüstü Hal Rejimi-146
3. 2. -Sıkıyönetim Uygulamaları-149
3. 3. -Olağanüstü Hallerde Yürütme Organına Tanınan İstisnai Düzenleme Yetkileri-150
a-1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun-151
b-3780 Sayılı Milli Korunma Kanunu-153
c-1567 Sayılı ve 3780 Sayılı Yasalara Dayanarak Yapılan İşlemlerin Hukuki Niteliği ve Yargısal Denetimi-158
4. -1961 Anayasası-159
4. 1. -Sıkıyönetim-160
4. 2. -Olağanüstü Haller-161
4. 3. -Ayrı Bir Olağanüstü Yönetim Usulü Olarak Yürütme Organının Üniversitelere Müdahalesi-162
4. 4. -Olağanüstü Yönetim Usullerinin Denetimi-168
II. -1982 Anayasasına Göre Olağanüstü Hal Rejimi-174
1. -1982 Anayasasına Göre Olağanüstü Yönetim Usulleri-174
2. -Olağanüstü Hal İlanı-175
2. 1. -Neden-175
2. 2. -Yetki-180
2. 3. -Usul ve Biçim-186
2. 4. -Konu-187
2. 5. -Amaç-187
3. -Olağanüstü Hallerde Yürütme Organına Tanınan Yetkiler-187
3. 1. -Ağır Ekonomik Bunalım-187
3. 2. -Doğal Afet ve Tehlikeli Salgın Hastalıklar-187
3. 3. -Yaygın Şiddet Hareketlerine İlişkin Ciddi Belirtiler ya da Şiddet Olayları-189
a-2935 Sayılı Yasaya Göre Tanınan Yetkiler-189
b-Olağanüstü Hal Bölge Valiliğine Tanınan Yetkiler-191
3. 4. -Olağanüstü Hal Süresince Yetkili Kurum ve Kuruluşlar Arasında İşbirliği ve Yardımlaşma-196
3. 5. -Olağanüstü Halde Silah Kullanma Yetkisi-203
3. 6. -Geçici Güvenlik Bölgesi Uygulaması-204
4. -Yürütme Organının Vatandaşlar için Para, Mal ve Çalışma Yükümlülükleri Koyması-207
4. 1. -Çalışma, Mal ve Para Yükümlülüğü Kavramları-208
4. 2. -2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanununa Göre Para, Mal ve Çalışma Yükümlülükleri-212
4. 3. -2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu Dışındaki Diğer Yasalarla Getirilen Çalışma ve Mal Yükümlülükleri-214
4. 4. -Olağan Dışı Vergi Kanunlarının Anayasaya Uygunluğu Sorunu-217
4. 5. -Olağanüstü Hallerde Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi-227
a-Yükümlülüklerin Duyurulması-227
b-Yükümlülüklerinin Teslim Alınması-227
c-Yükümlülüklerin Karşılığının Saptanması-229
ç-Geçici Olarak Alınan Malların Geri Verilmesi ve Yükümlülüklerin Karşılıklarının Ödenmesi-230
d-Yaralanma, Sakatlanma ve Ölüm-231
e-Kayıt ve Belgelerin Saklanması-232
4. 6. -2935 Sayılı Yasaya Göre Olağanüstü Hallerde Uygulanacak Yaptırımlar-232
5. -Olağanüstü Hallerde Düzenleme Yetkisi-233
5. 1. -Yasayla Düzenleme-233
5. 2. -Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesiyle Düzenleme-234
a-Yetki-235
b-Neden-237
c-Biçim ve Usul-238
ç-Konu-245
d-Süre-258
e-Yer-261
6. -Olağanüstü Halin Uygulanmasında Yetkili Organlar-261
6. 1. -Genel Olarak-261
6. 2. -Olağanüstü Hal Bölge Valiliği-262
6. 3. -Olağanüstü Hal Kurulu ve Büroları-267
a-Başbakanlık Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu-267
b-Bölge Olağanüstü Hal Kurulları-269
c-İl ve İlçe Olağanüstü Hal Büroları-270
7. -Olağanüstü Halin Uygulanmasına İlişkin Diğer Düzenlemeler-271
7. 1. -Olağanüstü Hale İlişkin Harcamaların Karşılanması-271
7. 2. -Olağanüstü Hal Süresince Alınan Kararların İlanı-271
8. -Olağanüstü Halin Sona Ermesi-272
9. -Olağanüstü Halin Denetimi-272
9. 1. -Olağanüstü Hal İlanı İşleminin Denetimi-274
a-Bakanlar Kurulunun Olağanüstü Hal İlanı Kararının Denetimi-274
b-Türkiye Büyük Millet Meclisinin Onay Kararının Denetimi-275
9. 2. -Olağanüstü Hale ilişkin Yasa Gücünde İşlemlerin Denetimi-276
a-Olağanüstü Hale İlişkin Yasaların Denetimi-276
b-Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinin Denetimi-277
ba-Siyasi Denetim-277
bb-Yargısal Denetim-277
c-Olağanüstü Hal Süresince Yapılan İşlemlerin Denetimi-286
SONUÇ-291
KAYNAKÇA-299

 
 
 • yayimevi.com da ürünler 2-10 ay arası taksitlerle satılmaktadır.

  Kredi Kartım ile güvenle alışveriş yapabilir miyim?

  *Kredi kartınız ile alışveriş yapmak için kart numaranızı bize ulaştırmanız yeterlidir.

  Seçtiğiniz kitapları Kredi Kartı İle Almak İstiyorum  işaretlendikten sonra liste Yayımevimize gelecektir.Müşteri temsilcimiz üye formunda bildirdiğiniz tel numarasından sizi arayarak kredi kartı bilgileri ve  taksitlendirme ile ilgili bilgileri alarak size en uygun ödeme planını sizinle birlikte yapılandıracaktır.

  Bu sayede taksitli satış veya tek çekimli ödemeleriniz tamamen güvenli bir şekilde tarafımızdan gerçekleşecektir.  

  *Kredi kartınız ile sitemizden alışveriş yapabilmeniz için İş Bankası ile mail order anlaşması yapılmıştır.

  Mail Order olarak  tabir edilen kredi kartı ile ödeme sistemi taksitli alışveriş limitinizi doldurmayacağı için gerçek manada taksitli alışveriş yapmanızı sağlayacaktır.İlk taksidiniz çekildikten sonra kalan taksitleriniz sizin istediğiniz (hesap kesim tarihinize göre) tarihlerde Yayımevimiz  tarafından çekilecektir.Böylece alışveriş yapmak için hesap kesim tarihini beklemeniz gerekmeyecektir
 •  kitap Ceza-Ceza Usul Hukuku
  İçtima, Mahsup ve Koşullu Salıverme 31,50 YTL
  Ceza Özel Hukuku Teorik ve Pratik 40,00 YTL
  Ceza Hukukunda Zamanaşımı 18,50 YTL
  3. Yılında Yeni Ceza Adaleti Sistemi 65,00 YTL
  Malvarlığına Karşı Suçlar ve Ekonomik Suçluluk - 9 32,00 YTL
  YARGITAY CEZA GENEL KURULU KARARLARI KAPSAMINDA YENİ CEZA MEVZUATI YORUMU 99,00 YTL
  TÜRK CEZA KANUNU ( Karşılaştırmalı - Gerekçeli - İçtihatlı) 95,00 YTL
  TERÖRLE MALİ VE HUKUKİ MÜCADELE 19,00 YTL
  SUÇLAR VE KABAHATLER İLE AÇIKLAMALI İÇTİHATLI TÜM ÖZEL CEZA YASALARI 185,00 YTL
  Kriminalistik Olay Yeri İnceleme 27,50 YTL
  SİBER SUÇLARIN CEZALANDIRILMASI VE TÜRKİYE DE DURUM 20,00 YTL
  Adli Bilimlerde Seçilmiş konu Başlıkları 24,00 YTL
  ÖRGÜTLÜ SUÇ SORUŞTURMALARI YÖNETİMİ 40,00 YTL
  MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR - BELGELERDE SAHTECİLİK - BİLİŞİM ALANINDA SUÇLAR 48,00 YTL
  KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR 85,00 YTL
  KARAPARA AKLAMA VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI 35,00 YTL
  KAMU GÜVENLİĞİ AÇISINDAN İSTİHBARAT VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR 37,50 YTL
  KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU AÇIKLAMASI VE KAÇAK PETROL SUÇLARI 55,00 YTL
  İNSAN BORSASI 30,00 YTL
  İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU 33,00 YTL
  HÜKÜM KURMA ESASLARI 60,00 YTL
  HIRSIZLIK SUÇLARI 40,00 YTL
  AİHM ve Yargıtay Kararları IşığındaHAKSIZ YAKALAMA, TUTUKLAMA VE ELKOYMA NEDENİYLE TAZMİNAT 33,00 YTL
  HAKARET SUÇLARI VE TAZMİNAT DAVALARI Ceza Hukuku ve Özel Hukukta 60,00 YTL
  5237 S. Türk Ceza KanunundaGÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU 13,90 YTL
  DENETİMLİ SERBESTLİK KARARLARININ İNFAZI 75,00 YTL
  DAVA VE CEZANIN DÜŞÜRÜLMESİ 65,00 YTL
  CUMHURİYET SAVCISININ EL KİTABI 95,00 YTL
  CUMHURİYET SAVCISININ DENETİM GÖREVİ 20,00 YTL
  CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA, KİŞİ HÜRRİYETİNE VE GENEL AHLAKA KARŞI SUÇLAR 69,50 YTL
  2006 - 2007 -2008 İçtihatları İle CEZA MUHAKEMESİ KANUNU VE CGİK 90,00 YTL
  CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU TEMEL BİLGİLERİ 17,00 YTL
  5237 Yasa Kapsamında CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLERİ-2 90,00 YTL
  5237 Sayılı Yasa Kapsamında CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLERİ 1 76,00 YTL
  CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLERİ 105,00 YTL
  TÜRK CEZA KANUNU CEZA MUHAKEMESİ KANUNU CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN 39,00 YTL
  ADLİ SES İNCELEMELERİ VE HUKUKİ BOYUTU 22,50 YTL
  5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda İşkence Suçu 24,00 YTL
  Soybağının Belirlenmesi ve Ceza Hukukunda Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçu 28,00 YTL
  CMK ŞERHİ 95,00 YTL
  Uygulamacı İçin Ceza Yargılaması 30,00 YTL
  Ceza Muhakemesi Hukuku 40,00 YTL
  Kamu Yönetimine Karşı Suçlar 17,50 YTL
  Türk Ceza Kanunu Şerhi 57,00 YTL
  Malvarlığına Karşı Suçlar 17,50 YTL
  5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda İşkence Suçu 24,00 YTL
  Ceza Mahkemesinde Yargılanan Vergi Suçları 35,00 YTL
  Türk Ceza Hukuku Mevzuatı 42,50 YTL
  Suçsuzluk Karinesi 31,50 YTL
  Kan Gütme Saiki İle Adam Öldürme 10,00 YTL
  Şerefe Karşı Suçlar 42,00 YTL
  Tıp Hukuku 51,00 YTL
  Türk Ceza Kanunu (Yeni İçtihatlarla) 59,00 YTL
  Ceza Hukuku Pratik Çalışmaları (3. BASKI) 17,75 YTL
  Ceza Muhakemesi Hukuku I 17,50 YTL
  Ceza Hukukunda Kasttan Doğan Sübjektif Sorumluluk 20,50 YTL
  Terör ve Düşman Ceza Hukuku - 8 59,00 YTL
  Görevi Kötüye Kullanma, Zimmet, Banka Zimmeti, İrtikap, Rüşvet Suçları 63,50 YTL
  İnfaz Hukuku 31,00 YTL
  Uygulamalı 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve İlgili Mevzuat 38,50 YTL
  Türk Ceza Hukukunda Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalara Seçenek Yaptırımlar 40,00 YTL
  Yolsuzluk ve Mali Suçlar 23,00 YTL
  Trafik Yönetimi ve Denetimi 27,50 YTL
  Trafik Kazaları ve Taşımacılıktan Doğan Hukuki Sorumluluk, Tazminat, Sigorta ve Rücu Davaları (2 Cil 175,00 YTL
  TÜRKİYE'DE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ 20,00 YTL
  İnsan Ticareti Suçu (TCK m.80) 16,00 YTL
  Ceza Muhakemesi Kanunu Şerhi 145,00 YTL
  Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçları VE İLGILI MEVZUAT 38,00 YTL
  Yürütme Organının Suç ve Ceza Koyma Yetkisi 6,00 YTL
  Yolsuzluk 32,50 YTL
  Yoklama Kaçağı Bakaya ve Saklı Suçları 37,00 YTL
  Yeni Türk Ceza Yasasındaki Hakaret Suçları 21,75 YTL
  Yeni Türk Ceza Kanununun Anlamı Cilt 1 (Genel Hükümler) 27,50 YTL
  Yeni Türk Ceza Kanununun Anlamı (Açıklamalı - Gerekçeli - İçtihatlı) Cilt 1 (3.BASKI) 39,50 YTL
  Yeni Türk Ceza Kanunundaki Etkin Pişmanlık ve Gönüllü Vazgeçme (Öğreti ve Uygulamada) 13,50 YTL
  Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu (Cilt 1) 50,00 YTL
  Yeni Türk Ceza Kanunu ve Yorumu 32,50 YTL
  Yeni Türk Ceza Kanunu TCK-CMK-CGİK 45,00 YTL
  Yeni Türk Ceza Kanunu Şerhi 65,00 YTL
  Yeni Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Kanun 6,50 YTL
  Yeni Türk Ceza Kanunu (Açıklamalı-İçtihatlı) 113,00 YTL
  Yeni Türk Ceza Kanunu (2 Cilt) 162,00 YTL
  Yeni Ceza Muhakemesi Kanununun Anlamı 69,00 YTL
  Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu ve Uyg. 45,00 YTL
  Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları 45,00 YTL
  Yakalama ve Gözaltına Alma (Türk Ceza Yargılaması Hukukunda) (2. baskı) 27,50 YTL
  Veteriner Adli Tıp ve İlgili Yönetmelikler 8,50 YTL
  Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçları (Uygulamada) 40,00 YTL
  Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasına İlişkin Suçlar 25,50 YTL
  Uyum Yasaları ve 2001&2004 Anayasa Değişikliği(2.Baskı) 20,00 YTL
  Uygulamalı Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçları ve İlgili Mevzuat (4. Baskı) 31,90 YTL
  Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku (11. Bası) 56,50 YTL
  Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku (10. Baskı) 25,50 YTL
  Uygulamalı Ceza Hukuku 30,00 YTL
  Uygulamada Yoklama Kaçağı Bakaya ve Saklı Suçları İlgili Mevzuat 10,00 YTL
  Uygulamada Uyuşturucu Madde Suçları ve İlgili Mevzuat 10,00 YTL
  Uygulamada Usule ve Yasaya Aykırı Karar ve İşlemler 12,00 YTL
  Uluslararası Güvenlik Sorunları ve Türkiye 11,90 YTL
  Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönlerine Dair Lahey Sözleşmesi 21,60 YTL
  Uluslararası Ceza Muhakemesi ve Ceza Usul Hukuku 17,50 YTL
  Uluslararası Boyutuyla İşkence Suçu 49,50 YTL
  Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu 14,90 YTL
  Türkiye'nin Cezaevi Gerçeği 13,00 YTL
  Türkiye'de ve Dünyada Açlık Grevleri 22,00 YTL
  Türkiye'de Terörizm (Rapor) 22,00 YTL
  Türk Silahlı Kuvvetlerinde Nöbet 25,00 YTL
  Türk Parasının Kıymetini Koruma ve Kam. Mevzuatı 29,50 YTL
  Türk Kabahatler Hukuku 21,60 YTL
  Türk İnfaz Hukuku 35,00 YTL
  Türk Hukukunda Suçlar ve Tüm Özel Ceza Yasaları (2Cilt) 120,00 YTL
  Türk Hukukunda Sanık Hakları 10,00 YTL
  Türk Hukukunda Karşılıksız Yararlanma Suçları 10,00 YTL
  Türk Hukukunda Cezaların ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı ve Hakimin İnfaza Katılması 20,00 YTL
  Uzlaşma ve Önödeme Türk Ceza ve Özel Kanunlarda (2.BASKI) 61,50 YTL
  Türk Ceza Kanununda İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu 25,00 YTL
  Türk Ceza Kanunu(2.Baskı)Öz Kitap Cmk İnfaz İlaveli 27,00 YTL
  Türk Ceza Kanunu Yorumu ve Kabahatler Kanunu Yorumu (2.Baskı) 54,00 YTL
  Türk Ceza Kanunu Yorumu (5237Sayılı) 120,00 YTL
  Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu 21,00 YTL
  Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu 26,90 YTL
  Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi (Genel Hükümler) 60,00 YTL
  Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu ve İlgili Kanunlar 15,00 YTL
  Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgi 19,00 YTL
  Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu 45,00 YTL
  Türk Ceza Kanunu 5237 Sayılı Yasa 29,00 YTL
  Türk Ceza Kanunu (Güncel Ceza Mevzuatı) 32,40 YTL
  Türk Ceza Kanunu 28,00 YTL
  Türk Ceza Kanunu 4,50 YTL
  Türk Ceza Hukukunda İşkence Suçu 12,00 YTL
  Türk Ceza Hukukunda Cezalar 11,00 YTL
  Türk Ceza Hukukuna Giriş (4.Baskı) 35,00 YTL
  Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler (2. BASKI) 37,50 YTL
  Türk Ceza Hukuku Gazi Külliyatı 53,00 YTL
  Tüm Yönleriyle Bilişim Suçları ve Türk Ceza Kanunundaki Uygulaması (Açıklamalı- İçtihatlı) 30,75 YTL
  Tüm Boyutlarıyla Çocuk İstismarı Tanımları 1 22,00 YTL
  Tüm Boyutlarıyla Çocuk İstismarı Önleme ve Rehabilitasyon 2 22,00 YTL
  Tutuklama ve Adli Kontrol 26,00 YTL
  Tutuklama (5271 sayılı CMK Işığı Altında) 27,00 YTL
  Trafik ve Ceza Hukuku 19,50 YTL
  Trafik Mevzuatı (3.Baskı) 27,00 YTL
  Trafik Mevzuatı 22,00 YTL
  Trafik Kazalarından Doğan Hukuk ve Ceza Sorumlulukları 27,00 YTL
  Trafik Kazalarında Kusur 34,75 YTL
  Trafik Kazalarında Hukuki Sorumluluk Sigorta Tazminat Rüc'u Davaları (Açıklamalı-İçtihatlı-Uygulamad 81,50 YTL
  Tıp ve Ceza Hukuku 13,75 YTL
  Tıbbi Uygulama Hataları 49,50 YTL
  Tıbbi Müdahelelerin Hukuka Uygunluğu 23,90 YTL
  Tıbbi Müdahaleye Rızanın Ceza Hukuku Açısından İncelenmesi 24,00 YTL
  Teşebbüs Suçu 7,50 YTL
  Teşebbüs - İştirak - İçtima ve Yaptırımlar 30,00 YTL
  Terörle Mücadele Kanunu 10,75 YTL
  Teoride ve Uygulamada Savaş Suçları 25,00 YTL
  Tehdit Suçu 11,00 YTL
  TCK CMK CGTİK 54,00 YTL
  TCK CMK CGİK (5.Baskı) 39,00 YTL
  TCK CMK CGİK 54,00 YTL
  TCK - CMK - CGİK ve Çocuk Koruma Kanunu ile Getirilen Yenilikler (Yeni İçtihatlarla) 50,00 YTL
  TCK - CMK - CGİK (4.baskı) 9,00 YTL
  Tazminat Davalarında Uygulama Sorunları 52,00 YTL
  Taksirle Adam Öldürme ve Yaralama Suçları 51,00 YTL
  Taksirden Doğan Cezai ve Hukuki Sorumluluk 6,00 YTL
  T.C.Anayasası TCK CMK CGTİK (Ciltli) Baskı 52,00 YTL
  T.C.Anayasası TCK CMK CGTİK (Ciltli) 46,00 YTL
  T.C. Anayasası TCK - CMK - CGTİK 13,50 YTL
  TCK CMK CGİK( 2006 içtihatları ile) 45,00 YTL
  Şahsi Dava ve Uygulaması 7,50 YTL
  Sulh Hukuk Davaları (2 CİLT) 175,00 YTL
  Sulh Ceza Davaları (5237 Sayılı TCK Da Özel ve Genel Hükümler) 105,00 YTL
  Sulh Ceza Davaları 69,00 YTL
  Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu(KARA PARA AKLAMA SUÇU) 22,00 YTL
  Suçtan Doğan Mağduriyetin Giderilmesi 22,50 YTL
  Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli Taşıyanı 20,00 YTL
  Suça Teşebbüs 8,00 YTL
  Suç Politikası 48,50 YTL
  Suç Olmaktan Çıkarma-İdari Para Cezaları-Açıklamalı Kabahatler Kanunu 35,00 YTL
  Suç Mağdurları 28,50 YTL
  Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Çıkar Amaçlı Örgütlenme Suçları 35,00 YTL
  Suç Analizi 1 18,50 YTL
  Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu ve Yorumu 15,00 YTL
  Spor ve Ceza Hukuku 15,50 YTL
  Soruşturma ve Yazışma Kuralları 33,50 YTL
  Soruşturma ve Koruma Tedbirleri 21,60 YTL
  Soruşturma Evresi 37,50 YTL
  Soruşturma Evresi 20,00 YTL
  Sorularla Ceza Hukuku (Sorularla Hukuk Dizisi 1) 10,00 YTL
  Sanık Lehine Kanunun Tespitine İlişkin Emsal İçtihatlar 21,00 YTL
  Müdafilik Ve Sanık Hakları Mevzuat 27,50 YTL
  Sahtecilik-Hırsızlık-Gasp-dolandırıcılık- Emniyeti Suistimal ve Bilişim Alanında Suçlar ile Müşterek 45,00 YTL
  Sahtecilik - Malvarlığı Bilişim Suçları 56,00 YTL
  Sağlık Çalışanlarının ve Sağlık Kurumlarının Tıbbi Müdahaleden Doğan Sorumlulukları 44,50 YTL
  Roma ve Türk Hukukunda Hata 10,00 YTL
  Polis Mevzuatı 9,90 YTL
  Para Cezaları ve İnfazı 47,50 YTL
  Özel Yaşam,Medya ve Ceza Hukuku 45,50 YTL
  Özel Güvenlik Hukuku (Gerekçeli-Notlu-Açıklamalı)özel güvenlik hizmetlerine dair kanun) 10,80 YTL
  Özel Ceza Kanunları ve Uygulması (2 Cilt) (Açıklamalı İçtihatlı) 70,00 YTL
  Örgütlü Suçluluk 24,00 YTL
  Önleyici Polislik 15,90 YTL
  Organize Suçlulukla Müc. Kullanılan Gizli Görevlinin Görevin Gerektirdiği Suçlar Bakımından Cezaland 20,00 YTL
  Organize Suçluluk ve Çıkaramaçlı Örgüt Suçu 10,00 YTL
  Organize Suçlarla Mücadele ve Polis 13,90 YTL
  Organize Suç Örgütleri Mafya 12,00 YTL
  Organize Suç Ekonomisi 16,00 YTL
  Olası Kast - Bilinçli Taksir Öldürme ve Yaralama Kastı (Teori ve Uygulamada) 27,90 YTL
  Müsadere (Zoralım) 50,00 YTL
  Müsadere 30,00 YTL
  Mühür Bozma, Yedieminlik Yükümlülüğüne Uyma 16,75 YTL
  Müdafiin Yasaklık Halleri (Türk Hukukunda) 15,50 YTL
  Muhakemenin İadesi ve Yazılı Emir (CMUK) 22,50 YTL
  Medya ve İnternette Kişilik Hakkının Korunması 19,50 YTL
  Malpraktis (Tıbbi Girişimler Nedeniyle Hekimin Ceza ve Tazminat Sorumluluğu) (3.Baskı) 9,75 YTL
  Mağdur Hakları Davaya Katılma Yargılama Giderleri 70,00 YTL
  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Hukuku 99,00 YTL
  Kriminoloji (2.BASKI) 21,50 YTL
  Kriminoloji (Suç ve Ceza Bilimleri) 15,00 YTL
  Kriminoloji (7.baskı) 26,50 YTL
  Kredi Hukukundan Kaynaklanan Suç ve İdari Suçlar 30,50 YTL
  Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçları 12,50 YTL
  Kolluk Mevzuatı ( 5.Bası) 69,50 YTL
  Kolluk Hukuku (Açıklamalı-İçtihatlı-Örnekli) 54,00 YTL
  Kolluk Görev ve Yetkileri Mevzuatı (5.baskı) 70,00 YTL
  Kolluğun Adli Görevleri (Jandarma ve Polisin) 21,60 YTL
  Klinik Adli Tıp (Adli Tıp Uygulamaları) 2.Baskı 29,50 YTL
  Kişilerin Hayatına ve Beden Bütünlüğüne Karşı Suçlar 50,00 YTL
  Kişilere Karşı Suçlar 60,00 YTL
  Kasten Öldürme Suçları (2. BASKI) 14,50 YTL
  Kasten Adam Öldürme Suçları (Açıklamalı- İçtihatlı- Kıyaslı) 45,00 YTL
  Kast ve Taksir (Yeni Ceza Kanunuda) 25,00 YTL
  Karayolları Trafik Kanunu 5,50 YTL
  Karapara ve Karaparanın Aklanması 17,00 YTL
  Kara Ekonomi ve Aklama Suçu 21,50 YTL
  Kanun Yararına Bozma ve Yargıtay C.Başsavcısının İtiraz Yetkisi 41,00 YTL
  Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar 23,50 YTL
  Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Şerhi 17,00 YTL
  Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 30,00 YTL
  Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 10,50 YTL
  Kaçakçılık Suçları ve İlgili Konular 56,00 YTL
  Kabahatler Kanunu(Güncel Ceza Mevzuatı) 15,00 YTL
  Kabahatler Kanunu - Kabahat İçeren Kanunlar (Açıklamalı) 40,00 YTL
  Kabahatler Kanunu 36,00 YTL
  Kabahatler Hukuku 24,50 YTL
  İşkence ve Kötü Muamele Yasağı (İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Hukukunda) 18,00 YTL
  İnfaz Sorunları ve Çözümleri-İnfaz Pratiği 19,50 YTL
  İnfaz Hukuku 36,00 YTL
  İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasıne Fesat Karıştırma Suçları 35,50 YTL
  Hürriyet Aleyhinde İşlenen Suçlar 17,50 YTL
  Hüküm Kurma Esasları Adli Sicil ve Sabıka Kayıtlarının Silinmesi 31,50 YTL
  Hukukumuzda Yasa Dışı Tutuklanan ve Yakalananlara Tazminat Verilmesi 6,00 YTL
  Hukuki Açıdan Elektrik Piyasası 15,00 YTL
  Hukuk ve Ceza Davalarında Taraf Teşkili ve Dava Ehliyeti Davaya Vekalet 15,00 YTL
  Hukuk Uygulamasında Tıbbi Sorumluluk , Teşhis , Tedavi ve Tıbbi Müdahaleden Doğan Tazminat Davaları 52,50 YTL
  Hırsızlık, Yağma Güveni Kötüye Kullanma Dolandırıcılık Hileli ve Taksirli İflas Karşılıksız Yararlan 35,00 YTL
  Hırsızlık ve Yağma Suçları 40,00 YTL
  Hırsızlık ve Dolandırıcılık Suçları 33,50 YTL
  Hekimin Hukuki Sorumluluğu (Açıklamalı-İçtihatlı) 38,00 YTL
  Hazırlık Soruşturmasında Savunma 8,00 YTL
  Hayvan Hakları Mevzuatı 25,00 YTL
  Hata - Hile - İkrah Davaları 31,50 YTL
  Haksız Fiilde Hukuka Aykırılık Unsuru 20,00 YTL
  Haksız Fiil Sorumluluğunda Maddi Tazminat 8,00 YTL
  Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Davaları 40,50 YTL
  Hakimin Cezai Sorumluluğu 28,50 YTL
  Hakaret Suçları (3.Baskı) 34,50 YTL
  Güncel Ceza Hukuku ve Yeni Türk Ceza Kanunu 65,00 YTL
  Gün Para Cezası Sistemi 25,00 YTL
  Göçmen Kaçakçılığı Suçu 22,75 YTL
  Gerekçeli Ceza Kanunları (6.baskı) 30,00 YTL
  Genel Adap ve Aile Düzenine Karşı Cürümler 20,00 YTL
  Geçiş Dönemi Temel Ceza Kanunları 18,00 YTL
  Gayrisıhhi Müesseseler Mevzuatı 22,50 YTL
  Faile Yardım Suçu ve Müdafiin Bu Suçtan Sorumluluğu 35,00 YTL
  Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Hukuki Sorumluluğu 12,50 YTL
  Elektrik Enerjisi Tüketimi (Borçlar-İcra-Ceza Hukuk Boyutu)2.Baskı 55,00 YTL
  Eğitim Kurumlarında Adli ve İdari Soruşturma 21,60 YTL
  Dolandırıcılık Suçu (Karşılıksız Çek Keşidesi Fiilleri) 7,50 YTL
  Dolandırıcılık Suçları (Yeni Türk Ceza Kanununa Göre) 32,50 YTL
  Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanun (Açıklamal 30,00 YTL
  Devletler Arasında Cezai Konularda Adli Yardım (İstinabe-Tebligat) 6,00 YTL
  Devlet-Güvenlik İstihbarat-Terörizm 29,50 YTL
  Çocuklar ve Suç - Ceza 56,00 YTL
  Çocuk Koruma Kanunu ve Uygulaması ( Uluslararası İlkeler Işığında ) 41,00 YTL
  Çocuk Hukuku 10,00 YTL
  Çocuk Ceza Hukuku Araştırmaları 6,00 YTL
  Çocuk Ceza Hukuku ( Teori ve Uygulamada ) 42,00 YTL
  Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ve Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturmak (2.Baskı) 12,50 YTL
  Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri (Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturma) 29,00 YTL
  Çevre Hukuku 13,00 YTL
  Çevre Ceza Hukuku 10,00 YTL
  Çek Bankacılık ve Döviz Suçları(2.Basım) 35,00 YTL
  Çapraz Sorgu(2.Baskı) 32,40 YTL
  Çapraz Sorgu 20,00 YTL
  Cumhuriyet Savcısının ve Ceza Yargıcının Başvuru Kitabı 40,00 YTL
  CMUK Avukatının Başvuru Kitabı 27,00 YTL
  CMK Uygulamaları ve Nöbetçi Hakimin El Kitabı 18,50 YTL
  CMK Avukatının ve Uzlaşma Avukatının Başvuru Kitabı 28,00 YTL
  Cinsel Saldırı Suçları (Yeni Türk Ceza Kanununda) 21,60 YTL
  Cinayetlerin Şifresi 11,50 YTL
  Cezaların Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazları 54,00 YTL
  Cezaların İnfazı ve İnfaz Müesseseleri 15,00 YTL
  Cezaların İnfazı ve Ceza İnfaz Kurumlarının Sorunları 14,00 YTL
  Cezaların belirlenmesi & ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı ve İnfaz Hukuku (2.BASKI) 69,00 YTL
  Ceza Yargılamasında Yasayolları 25,00 YTL
  Ceza Yargılamasında Temyiz Yolu 22,00 YTL
  Ceza Yargılamasında Kesin Hüküm 5,00 YTL
  Ceza Yargılaması Hukuku 32,00 YTL
  Ceza ve Yargılama Hukukunda Temel Kanunlar Tüzükler Yönetmelikler (2.baskı) 54,00 YTL
  Ceza ve Usul Hukukunda Kamu Görevlisi Kavramı ve Özel Soruşturma Usulleri 67,50 YTL
  Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat 28,50 YTL
  Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı (Açıklaması) 35,00 YTL
  Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 39,00 YTL
  Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler 25,00 YTL
  Ceza Muhakemesinde Vicdani Kanaat 15,00 YTL
  Ceza Muhakemesinde İz Bilimi Kriminalistik Gerçeği 21,50 YTL
  Ceza Muhakemesinde İspat (Delillerin Doğrudan Doğruya İlkesi) 12,50 YTL
  Ceza Muhakemesinde İspat (Delillerin Doğrudan Doğruya İlkesi) 12,50 YTL
  Ceza Muhakemesinde Hazırlık Soruşturması 22,50 YTL
  Ceza Muhakemesinde Çapraz Sorgu 29,50 YTL
  Ceza Muhakemesi Kanununun Getirdiği Yenilikler ve Yargılama Sistemi (Tüm Değişikliklerle) 41,50 YTL
  Ceza Muhakemesi Kanunu(5275 sayılı)ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun 30,00 YTL
  Ceza Muhakemesi Kanunu ve İlgili Mevzuat 41,00 YTL
  Ceza Muhakemesi Kanunu ve İlgili Mevzuat 6,50 YTL
  Ceza Muhakemesi Kanunu Gazi Şerhi 55,00 YTL
  Ceza Muhakemesi Kanunu (Açıklamalı - İçtihatlı - Uygulamalı)2.Baskı 99,00 YTL
  Ceza Muhakemesi Kanunu (Açıklamalar ve Yorumlarla 5271 Sayılı Yeni) 54,00 YTL
  Karşılaştırmalı - Gerekçeli TÜRK CEZA KANUNU - CEZA MUHAKEMESİ KANUNU - CEZA GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN 46,00 YTL
  Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaşma 22,50 YTL
  Ceza Muhakemesi Hukuku El Kitabı 15,00 YTL
  Ceza Muhakemesi Hukuku (Muhakeme Hukuku Dalı Olarak) 47,50 YTL
  Ceza Muhakemesi Hukuku (Açıklamalı-Şematik Çalışma Kitabı II) 21,50 YTL
  Ceza Muhakemesi Hukuku (2.baskı) 30,00 YTL
  Ceza Muhakemesi Hukuku 54,00 YTL
  Ceza Muhakemesi Hukuku 45,00 YTL
  Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer 85,00 YTL
  Ceza Hukukunda Yaş Küçüklüğü Kusur Yeteneğini ve Sorumluluğa Etkisi 7,50 YTL
  Ceza Hukukunda Suçtan Doğan Mağduriyetin Giderilmesi 18,75 YTL
  Ceza Hukukunda Sorumluluğu Kaldıran Nedenlerden Kaza,Mücbir Sebep,Cebir ve Tehdit 19,50 YTL
  Ceza Hukukunda Memur ve Memur Suçları (2. Baskı) 89,00 YTL
  Ceza Hukukunda Hukuka Aykırılık 17,25 YTL
  Ceza Hukukunda Fiil Üzerinde Hata 12,50 YTL
  Ceza Hukuku Temel Bilgiler 16,90 YTL
  Ceza Hukuku Özel Hükümler (5237 sayılı kanuna göre hazırlanmış) 7.Baskı 43,50 YTL
  Ceza Hukuku Özel Hükümler (5.baskı) 30,00 YTL
  Ceza Hukuku Genel Kısım 1. Kitap (5.baskı) 18,00 YTL
  Ceza Hukuku Genel Kısım 20,00 YTL
  Ceza Hukuku Genel Hükümler 2. Kitap (4.BASKI) 20,00 YTL
  Ceza Hukuku Genel Hükümler 1 (2. Baskı) 40,00 YTL
  Ceza Hukuku Genel Hükümler (Açıklamalı-Şematik Çalışma Kitabı-1-) 17,90 YTL
  Ceza Hukuku Genel Hükümler (5.BASI) 38,00 YTL
  Ceza Hukuku Bilgisi 17,50 YTL
  Ceza Hukuku (Genel Hükümler-Özel Hükümler)3.Baskı 32,50 YTL
  Ceza Hukuku Genel Hükümler - Kabahatler Hukuku 26,00 YTL
  Ceza Hukuku 16,20 YTL
  Ceza Davası 85,00 YTL
  Ceza Davalarında Hüküm Kurma Esasları ve Hükmün Bozdurulması (Ceza ve Usul Pratiği) 34,00 YTL
  Ceza Avukatının El Kitabı 23,00 YTL
  Cevap Hakkı (Gazete, Radyo ve Televizyon yayınlarında) 18,00 YTL
  Bir Adli Organ Olarak Savcılık 15,00 YTL
  Bilişim Suçları ve Soruşturma - Kovuşturma Evreleri 34,50 YTL
  Beden Tamamlığının İhlali (Sakatlık) ve Ölüm Halleri 22,50 YTL
  Basında Cezaevleri ve Gerçekleri 30,00 YTL
  Basın Yoluyla Kişilik Haklarının İhlali ve Bu İhlale Karşı Özel Hukuk Ceza Hukuku ve İ.H.A.S. Koruma 27,00 YTL
  Ateşli Silahlar, Bıçaklar ile Diğer Aletler ve Patlayıcı Maddeler Hukuku 45,00 YTL
  Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu 25,50 YTL
  Asliye Ceza Davaları (Açıklamalı-Özel ve Genel Hükümler Açısından) 105,00 $
  Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu (Açıklamalı - İçtihatlı - Dilekçe Örnekli) 54,00 YTL
  Askeri Mevzuat 22,00 YTL
  Askeri Mahkemelerin Kuruluşu ve Yetkileri 6,00 YTL
  Askeri Ceza ve Ceza Yargılaması Hukuku 40,00 YTL
  Askeri Ceza Kanunu 22,50 YTL
  Anayasal Kuruluşları Tahkir ve Tezyif Cürümleri 12,00 YTL
  Alenen Tahkir ve Tezyif Suçları (2.Baskı) 25,50 YTL
  Ağır Cezalık Anılar 12,00 YTL
  Ağır Ceza Davaları (Özel ve Genel Hükümler Açısından) 105,00 YTL
  Adli ve İdari Para Cezaları 27,00 YTL
  Adli Bilimler Suç Analizi 27,00 YTL
  Adli Belge İncelemesi ( Yazı - İmza - Parmak İzi - Sahtecilik ) 42,00 YTL
  Adli Balistik 12,50 YTL
  Adil Yargılanma Hakkı ve Ceza Hukuku 41,50 YTL
  Açıklamalı Türk Ceza Kanunu (İkinci Cilt) 59,40 YTL
  Açıklamalı Türk Ceza Kanunu (Birinci Cilt) 59,40 YTL
  Açıklamalı Ceza Muhakemesi Kanunu 27,00 YTL
  Açıklamalı Ceza Muhakemesi Kanunu 35,00 YTL
  5237 Sayılı Türk Ceza Kanununa Göre Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku (6.baskı) 40,00 YTL
  5237 Sayılı Türk Ceza Kanununa Göre Olası Kast - Bilinçli Taksir ve Taksirle İşlenen Suçlar 23,00 YTL
  1000 Soru ve Cevapla Türk Ceza Kanunu (3.Baskı) 33,00 YTL
  Açıklamalı Terörle Mücadele Kanunu (5532 Sayılı Kanunla Değişik) 17,50 YTL
  Kabahatler Kanunu (Yeni 5560 Sayılı Kanunla Değişik) 35,00 YTL
  Açıklamalı Adli Sicil Kanunu 27,50 YTL
   
   
   
   
   

  HABERLER

  Bütün Hukuk Kitaplarını www.yayimevi.com adresinden bulacaksınız

  Kitap Siparişlerinizi Bekliyoruz...

  Destek: 0(212) 296 87 53

  Fax: 0(212) 296 87 27
   
  E-BÜLTEN

  E-Mail Ekle

  Kampanyalarımızdan
  haberdar olun

   

   
  ÜYE GİRİŞİ
   
  e-mail
  Parola
  Parolamı Unuttum
  Üye Ol